Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Wpisany przez Administrator   
Środa, 10 Styczeń 2018 12:08

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy /a- kasjer w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Browarna 85

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj stosunku pracy: umowa o prace

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. Nieposzlakowana opinia,

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 1. Co najmniej 2 letnie doświadczenie w księgowości (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego),

 2. Znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,

 3. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, programów finansowo-księgowych, Internetu oraz poczty elektronicznej,

 4. Znajomość obsługi urządzeń biurowych,

 5. Umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra motywacja do pracy, dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność

 6. Odpowiedzialność, samodzielność,

 7. Umiejętność szybkiego uczenia się,

 8. Dokładność, rzetelność,

 9. Umiejętność radzenia sobie ze stresemObowiązki:

 1. Prowadzenie gospodarki kasowej, a w szczególności:

 1. Przyjmowanie wpłat z tytułu usług opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, wpłat nienależnie pobranych świadczeń, naliczonych odsetek, windykacyjnych i innych,

 2. Dokonywanie wypłat gotówkowych i elektronicznych świadczeń realizowanych przez GOPS Elbląg,

 3. Dokonywanie wypłat i sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników GOPS Elbląg,

 4. Dokonywanie przelewów elektronicznych związanych z bieżącą działalnością Ośrodka,

 5. Prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji kasowej i środków pieniężnych,

 6. Rozksięgowywanie wydatków Ośrodka w systemie finansowo-księgowym,

 7. odprowadzanie na rachunek bankowy przyjętych wpłat,

 8. sporządzanie raportów kasowych odzwierciedlający stan faktycznych operacji kasowych (wpłat i wypłat) oraz stan gotówki w kasie,

 9. pobieranie gotówki z banku,

 1. Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania i ścisłej kontroli egzemplarza, bieżące uzupełnianie stanów,

 2. Księgowanie w terminie do 2-go dnia każdego miesiąca ewidencji analitycznej do kont syntetycznych – księgowanie w systemie finansowo-księgowym zgodnie z nadanymi uprawnieniami, bez możliwości usuwania z systemu jakichkolwiek pozycji,

 3. wykonywanie dodatkowych zadań i czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego nieobjętym niniejszym zakresem obowiązków,

 4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny, CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej powinno być opatrzone w klauzurę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)- podpisane czytelnie,

 2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie- kserokopia dyplomu

 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach)

 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych- podpisane czytelnie,

 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie- podpisane czytelnie

 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku- podpisane czytelnieDodatkowe informację

Wymagane dokumenty, aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu w termie do dnia 23 stycznia 2018r. do godziny 15.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„ Nabór na stanowisku urzędnicze- Księgowy/a- Kasjer w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu”. Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja kwalifikacyjna ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, które zostaną umieszczone na stronie BIP.

W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, w terminach ustalonych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu , o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.


Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe informacje udziela Sylwia Sobka- Sikora pod numerem telefonu 55 237 10 65.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Elblągu
Zbigniew Pawłowski 
Żywność
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 08 Styczeń 2018 14:09
Wydawanie żywności w styczniu 2018r. odbędzie się w dniach 29,30 i 31

Od godz. 900-1300
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wpisany przez Administrator   
Środa, 26 Lipiec 2017 12:09

Zamówienie na usługę transportową polegającą na przewozie artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z magazynu Elbląskiego Banku Żywności w Elblągu przy ul. Stefczyka 7 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Browarnej 85.

 
Bezpłatne porady psychologiczne i pedagogiczne
Wpisany przez Aleksandra Prudzienica   
Piątek, 03 Marzec 2017 09:54

Informacja przekazana od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

 

Informujemy iż w mieszkańcy z terenu Powiatu Elbląskiego mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych i pedagogicznych jak również z bezpłatnych usług doradcy zawodowego.

Informacje na temat poradnictwa znajdują się na stornie internetowej PCPR www.pcpr.elblag.pl

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane umówieniem się na spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem bądź pedagogiem do osobistego kontaktu w siedzibie Centrum pokój nr 9A lub pod numerem tel. 55 233 62 82 wew. 22

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 6