Informacja dotycząca dodatku energetycznego
Wpisany przez Admin   
Wtorek, 17 Grudzień 2013 13:44

INFORMACJA

 

Od 1 stycznia 2014 r. gminy będą wypłacały nowe świadczenie jakim jest DODATEK ENERGETYCZNY.

Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984). 

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej czyli osobom, : 

- którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.), 

- które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

- zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. poz. 963 wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi dla gospodarstwa:

1. prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł/miesiąc;

2. składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł/miesiąc;

3. składającego się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł/miesiąc.

 

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można pobrać i składać w pokoju nr 12

 
 
POBIERZ WNIOSEK - KLIK