Karta Dużej Rodziny
Wpisany przez Małgorzata Lipa   
Piątek, 08 Sierpień 2014 09:02
Wiadomości
 
     Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca 2014r. rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
 
Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl 
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy  to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny każda rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie gminy Elbląg może złożyć wniosek o jej wydanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Browarna 85 pok. Nr 13. 
 
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; 
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; 
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; 
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 
- w przypadku osób, które osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Formularz wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpis.gov.pl  lub bezpośrednio ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i  www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny