Zmiana krytetium dochodowego w pomocy społecznej od 01-10-2015r.
Wpisany przez Admin   
Czwartek, 30 Lipiec 2015 09:19
Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.
Poz. 1058
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
 
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) –
w wysokości 606 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
 
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.
 
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823).
 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
 
Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz