Dodatki mieszkaniowe
Wpisany przez Admin   
Piątek, 08 Maj 2009 11:36
Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu)
Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o dodatek mieszkaniowy:


Wnioskodawca jest zobowiązany wypełnić deklarację na podstawie dokumentów, które następnie jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat. Dokumentami potwierdząjącymi wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku mogą być w przypadku:

 • wynagrodzeń za pracę - zaświadczenie zakładu pracy
 • emerytur, rent i dodatków pielęgnacyjnych - zaświadczenie, odcinek z ZUS. KRUS
 • zasiłków dla bezrobotnych - zaświadczenie urzędu pracy
 • zasiłków rodzinnych - zaświadczenie wypłacającego świadczenie
 • stypendiów - zaświadczenie wypłacającego świadczenie o jego wysokości lub jego niepobieraniu
 • alimentów - wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie komornika, zaświadczenie organu wypłacającego świadczenie a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej - zaświadczenie biura rachunkowego lub oświadczenie osoby zainteresowanej
 • prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych oraz o dochodach tego gospodarstwa
 • darowizn i przysporzeń majątkowych - oświadczenie osoby lub osób zainteresowanych
 • jezeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania lub w instalację centralnie ciepłej wody z dala czynnych, lub instalację gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię  za ostatni okres rozliczeniowy
 • łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc, winna zostać wpisana i potwierdzona przez zarządcę lub administratora budynku, z uwzględnieniem podziału na czynsz i pozostałe opłaty, a w razie jakichkolwiek wątpliwości można zażądać od wnioskodawcy przedłożenia powiadomienia (aneks opłat) o wysokosci opłat za lokal - dotyczy zwłaszcza małych administracji, wspólnot, małych spółdzielni mieszkaniowych.


Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzone przez administratora składa się w GOPS pok.12

 

pobierz podstawę prawną