Projekt systemowy "Od bierności do aktywności"
Wpisany przez Admin   
Piątek, 19 Czerwiec 2009 06:59
Wiadomości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu w dniu 11 lipca 2008 roku zawarł z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę ramową na realizację projektu systemowego pt. „Od bierności do aktywności”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Adresatami projektu są świadczeniobiorcy pomocy społecznej zamieszkali na terenie gminy Elbląg. Udział w projekcie jest niewątpliwym wyróżnieniem i szansą na uniezależnienienie się od świadczeń pomocy społecznej, dlatego w szczególności ważny jest potencjał kandydatów, predyspozycje osobowościowe oraz samomotywacja do zmiany sytuacji rodzinnej. 

 Głównym celem projektu jest ograniczenie na terenie gminy Elbląg zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną w zakresie udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej oraz udzielanie profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów społecznych. Bezrobocie to główny, ale nie jedyny problem uczestników projektu, dlatego GOPS korzystając ze wsparcia EFS podszedł interdyscyplinarnie do rozwiązania problemu. Poza zajęciami w Klubie Integracji Społecznej wszyscy mają możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań terapeutycznych i porad prawnych. Pomimo tak krótkiego okresu trwania projektu można zauważyć zmiany w samoświadomości niektórych uczestników, chociażby poprzez dobrowolne i częste korzystanie z indywidualnej pomocy terapeutycznej. Mamy nadzieję, że tych pozytywnych sygnałów zmian zachodzących w uczestnikach będzie coraz więcej i rzeczywiście zechcą sami, bez wsparcia Ośrodka stanowić o swoich decyzjach życiowych. Pierwsza edycja projektu zakończyła się 31 grudnia 2008 roku, do tego czasu 9 osób ukończyło kurs prawa jazdy kategorii B; 1 osoba kurs cukierniczy, HACCAP; 5 osób kurs kucharski, HACCAP; 1 osoba kurs kwiaciarski, HACCAP; 3 osoby kurs kasy fiskalnej, HACCAP. Wszyscy zostali kompleksowo przygotowani do podjęcia zatrudnienia poprzez przejście kursu bhp oraz badań profilaktycznych.
    Projekt systemowy „Od bierności do aktywności” ostatecznie zakończy się 31 grudnia 2013 roku. Aktualnie trwa II edycja projektu. W 2009 roku działaniami zostało objętych 29 osób. Z 20 osobami zostały zawarte kontrakty socjalne określające zakres aktywizacji zawodowej i społecznej. Natomiast 9 osób - mieszkańców Batorowa jest bezpośrednimi uczestnikami Programu Aktywności Lokalnej.

    Założone do osiągnięcia w projekcie rezultaty są długofalowe i w konsekwencji mają doprowadzić do uniezależnienia się uczestników od świadczeń pomocy społecznej. Jednak, aby to ocenić, zmierzyć potrzeba trochę czasu, ponieważ same ukończenie kursu zawodowego nie gwarantuje sukcesu projektu, o tym zadecyduje szereg pozytywnych zmian, które powinny zajść w sposobie myślenia, funkcjonowania w społeczeństwie samych uczestników projektu.

 

Uczestnicy projektu na warsztatach wyjazdowych Klubu Integracji Społecznej w dniach 15-16 maja 2009 roku w Ramsowie :