PAL - Program Aktywności Lokalnej
Wpisany przez Admin   
Czwartek, 25 Czerwiec 2009 06:53
Wiadomości

PROGRAM  AKTYWNOŚCI  LOKALNEJ
GMINY  ELBLĄG
NA  LATA   2009 - 2013

 


Spis treści

1. Podstawa prawna ………………………………………………………………………………. 3
2. Zasady realizacji Programu Aktywności Lokalnej ………………………..…………… 5
3. Opis sytuacji problemowej …………………………………………………………………..  7
4. Cele ………………………………………………………………………………...……………...   7
5. Grupa docelowa – odbiorcy programu ………………………………….……………    8
6. Działania …………………………………………...…………………………………………….    9
7. Zakładane rezultaty ……………………………………………………………………………   9
8. Miejsce i okres realizacji ……………………………………………….………………………  9
9. Źródła finansowania programu ………………………………………..………………………9
10. Zasady monitorowania i ewaluacji programu ………………………..………………10
11. Załącznik do  Programu     Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo…………10
11.1. Cel główny …………………………………………………………………………..…     11
11.2. Cele szczegółowe …………………………………………………….……………….   11
11.3. Uzasadnienie realizacji …………………………………………….…………………   11
11.4. Uczestnicy programu ……………………………………..…………………………..  11
11.5. Realizatorzy i partnerzy programu …………………………………………………..11
11.6. Termin realizacji ……………………………………………………………….………   12
11.7. Miejsce oraz ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów ….. 12
11.8. Szczegółowy opis planowanych działań ………………………………………...…. 12
11.8.1. Instrument aktywnej integracji – aktywizacja zawodowa poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubie Integracji Społecznej …………………………………….... 12
11.8.2. Środowiskowa praca socjalna ………………………………………………….. 13
11.8.3. Prace społecznie użyteczne …………………...……………………………….. 13
11.8.4. Działania o charakterze środowiskowym ……...………………………………. 13
11.9. Koszt udziału w programie …………………..………………………………………. 14
11.10. Załącznik Nr 1.1 Harmonogram realizacji Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo na 2009 rok ……………………………..………………………………… 15
11.11. Załącznik Nr 1.2 Szczegółowy budżet Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo na 2009 rok ………………………………..……………………………… 16

 

 1 .  Podstawa prawna


                                                                                § 1
 W celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej Gminy Elbląg, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu postanawia zainicjować partnerstwo lokalne, w celu realizacji Programu Aktywności Lokalnej, zwanego dalej „programem”.

                                                                             § 2
Program skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar Gminy Elbląg: osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy.

                                                                            § 3
Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Elbląg na lata 2009 - 2013, stanowiący lokalny program pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej jest wymaganym dokumentem do realizacji projektów systemowych dla ośrodków pomocy społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej. Podstawą prawną programu jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada gminy lub rada powiatu, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Podstawą prawną może być również art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który przewiduje, że gmina przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

                                                                   § 4
Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami zawartymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny Elbląg na lata 2005 – 2015. Są one także zgodne z założeniami nadrzędnych dokumentów, które kreują politykę społeczną Unii Europejskiej i politykę społeczną na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, tj.:
 1/ Strategią Lizbońską,
 2/ Narodową Strategią Spójności na lata 2007 – 2013,
 3/ Strategią Rozwoju Kraju 2007 – 2015,
 4/ Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013,
 5/ Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał
     Ludzki,
 6/ Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 – 2013. 
     Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
     Operacyjnego  Kapitał Ludzki,
 7/ Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych
     Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
     oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu
     Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 8/ Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 9/ Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 
      nrozwoju   (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.),
 10/ Ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U.  
       z  2008 r. nr 115, poz.728 z późn.zm. )
 11/  Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-
       Mazurskiego do 2020 roku,
 12/ Strategią polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do
       2015 roku,
 13/ Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wiejskiej Elbląg,
 14  Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Elbląg na lata
       2005 – 2015.

                                                                        § 5

W dokumentach wskazanych w § 4 tych zakłada się realizację działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, a co za tym idzie podniesienie poziomu i jakości życia obywateli. Ważnym elementem w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych społeczności, w których każda osoba i rodzina będzie mogła realizować swoje plany i aspiracje życiowe, a w trudnych sytuacjach uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz instytucji i organizacji działających w ramach i na rzecz społeczności.

                                                                § 6
 Kluczowym wyzwaniem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego (wyłączenia z życia społecznego) poszczególnych osób i grup społecznych. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące, ponieważ ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną  zagraża wielu osobom i grupom, w tym m.in.: osobom długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, rodzinom niezaradnym życiowo, rodzinom dysfunkcyjnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezdomnym, uzależnionym, opuszczającym zakłady karne i placówki penitencjarne, dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, dzieciom i młodzieży wychowujących się w zastępczych formach opieki, przedstawicielom mniejszości narodowej i etnicznej.

                                                                         § 7

Priorytetowe działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu zgodnie z  dokumentami wymienionymi w § 4 powinny być ukierunkowane na:
1/ ograniczenie obszarów skrajnego ubóstwa,
2/ rozbudowanie świadczeń wspierających aktywność,
3/ promocję działań prospołecznych,
4/ wspieranie różnych form aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej
    mieszkańców gminy, w szczególności świadczeniobiorców pomocy społecznej
5/ wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,
6/ upowszechnianie kształcenia ustawicznego,
7/ zwiększenie aktywności lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowanie przez nie
    współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów,
8/ wspieranie rozwoju podmiotów gospodarki społecznej.

                                                                         § 8

Program Aktywności Lokalnej jest zgodny z podstawowymi zasadami życia społecznego, a w szczególności z zasadą pomocniczości, partycypacji społecznej i współodpowiedzialności. Nakłada nacisk na aspekt samopomocy, którego idea polega na wyzwoleniu i wykorzystywaniu wewnętrznych zasobów oraz kompetencji osób, grup oraz społeczności lokalnych. Natomiast zadaniem sił zewnętrznych (władz samorządowych) jest wspieranie i wzmacnianie tego potencjału oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi.

                                                                       § 9
Przy realizacji programu do wykorzystania i współpracy, w zależności od potrzeb będą zasoby:

1) Lokalowe: siedziba Urzędu Gminy w Elblągu; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu; Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa w Przezmarku; sale i świetlice wiejskie;

2) Kadrowe: pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu; kadra Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku; specjaliści w zależności od potrzeb, w tym: psycholog, terapeuta ds. uzależnień i przemocy, pedagog, doradca zawodowy, prawnik; policjanci, kuratorzy; sołtysi;

3) Infrastruktury : pomieszczenia Klubu Integracji Społecznej; sale: komputerowa, sale dydaktyczne Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Przezmarku; obiekty agroturystyczne, bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych; samochód wynajmowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu; autobus szkolny;

                                                                        § 10
Realizacja Programu Aktywności lokalnej odbywać  się będzie przy współudziale : Urzędu Gminy w Elblągu; Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu; szkół gminnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu; Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu; organizacji pozarządowych; policji przedsiębiorców i medii.


2. Zasady realizacji Programu Aktywności Lokalnej

           
                                                                    §  11

Podstawę do podejmowania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji stanowią projekty systemowe, których zasady określają Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013”. 

                                                                § 12
Program Aktywności Lokalnej w projektach systemowych realizowany jest za pomocą następujących metod:
 1/ środowiskowej pracy socjalnej,
 2/ instrumentów aktywnej integracji,
 3/ prac społecznie-użytecznych,
 4/ działań o charakterze środowiskowym.

 

                                                                         
                                                                              § 13
 
Środowiskowa praca socjalna jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającym na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

                                                                              §  14

Instrumenty aktywnej integracji to zespół instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy:
1/  instrumenty aktywizacji zawodowej,
2/ instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
3/ instrumenty aktywizacji zdrowotnej,
4/ instrumenty aktywizacji społecznej.

                                                                             § 15

                                                                                          
W przypadku realizacji Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu, obowiązkowe jest zastosowanie, co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji wymienionych w § 4.
W przypadku skierowania do Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej może to być wyłącznie jeden instrument.

                                                                            § 16
Prace społecznie użyteczne oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
                                                                           § 17

Działania o charakterze środowiskowym to inicjatywy integracyjne obejmujące:
1/ przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów środowiskowych, np.
     spotkania z grupami docelowymi,
2/  edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań
     edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;
3/ organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w 
     szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, 
    ekologicznym czy   turystycznym;
4/  inne instrumenty działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o
    wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział klasyfikacji budżetowej - 
   85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział klasyfikacji budżetowej -85153), rehabilitacji    
    zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych (rozdział klasyfikacji
    budżetowej - 85311, 85324).


  3.Opis sytuacji problemowej

 W 2008 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu ogółem skorzystało 553 rodzin, tj. 1 465 osób, czyli co 5 mieszkaniec jest zagrożony wykluczeniem społecznym (stan na XII 2008 r. sprawozdanie MPiPS-03). Lista rankingowa powodów przyznania pomocy to: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Znając skalę problemów społecznych, kolejność ich rozwiązywania (Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Elbląg na lata 2005-2015), doświadczenie i bazę techniczną chcemy odpowiedzieć na autentyczną potrzebę lokalną mieszkańców gminy Elbląg - zamienić bierne bezrobocie, marazam, uzależnienie od świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu na aktywną postawę i samoinicjatywę.
Bezrobocie to jeden z głównych problemów świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. Osoby bezrobotne charakteryzują się często niskimi kwalifikacjami zawodowymi, brakiem umiejętności poruszania się po rynku pracy, długimi okresami bierności zawodowej i przez to brakiem doświadczenia zawodowego. Grupę tę stanowią najczęściej długotrwali świadczeniobiorcy pomocy społecznej. Brak pracy, zła sytuacja finansowa rodzin powoduje zły stan emocjonalny osób, nieprawidłowe relacje pomiędzy członkami rodziny, zanikanie wspólnych spraw, rozmów, itp. Długotrwałe bezrobocie odnosi nie tylko negatywne skutki ekonomiczne, ale także społeczne. Bezrobotni mający na  utrzymaniu rodzinę, straciwszy silną wolę w poszukiwaniu zatrudnienia, stają się często zalążkiem rodziny dysfunkcyjnej. Sytuacje dysfunkcji w rodzinie wywołują także zaburzenia w aspekcie postaw rodzicielskich. Dzieci z takich rodzin bywają agresywne, pojawiają się problemy w szkole, dzieci są napiętnowane, wyśmiewane z powodu ubóstwa, złej sytuacji materialnej rodziny, itd.  Zdarza się, że sytuacje takie są problemem wielopokoleniowym.
Szczególnymi barierami,  na które narażony jest młody człowiek zagrożony wykluczeniem społecznym są: niewydolna wychowawczo rodzina, alkoholizm, brak możliwości finansowych na edukację, a co za tym idzie znalezienie zatrudnienia, negatywne postrzeganie danej osoby przez środowisko zewnętrzne (w tym szkolne), brak umiejętności pozytywnego funkcjonowania  w grupie społecznej, brak świadomości własnego potencjału osobistego i bezpośrednie zagrożenie uzależnieniami.
 Kolejnym problemem społecznym mieszkańców Gminy Elbląg jest alkoholizm. Przyczyny uzależnienia to przede wszystkim brak pracy, ubóstwo, ucieczka od codziennych kłopotów. Alkoholizm prowadzi do wielu negatywnych skutków, jakimi są: rozpad rodziny, zaniedbanie samego siebie jak i członków rodziny, w szczególności dzieci, brak koncentracji, zmiany fizyczne, psychiczne, społeczne. Istotnym problemem jest również ukryty alkoholizm w rodzinach, tolerowany przez domowników z różnych względów: wstyd przed społeczeństwem, utrata jedynego żywiciela rodziny, ukrywana przemoc domowa.
 Biorąc pod uwagę powyższe dane i informacje poprzez Program Aktywności Lokalnej będą sukcesywnie podejmowane działania zmierzające do optymalnego zminimalizowania problemów społecznych mieszkańców Gminy Elbląg.


  4.Cele

                                                                           § 18  

     Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej jest zwiększenie aktywnych form integracji społecznej wśród mieszkańców Gminy Elbląg, w szczególności grup marginalizowanych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w każdej sferze życia społecznego.

                                                                        § 19
Do celów szczególnych Programu Aktywności Lokalnej należą :

1/ zwiększenie motywacji do przyjęcia aktywnej postawy poprzez uświadomienie o
    samostanowieniu w decyzjach życiowych, otwarcie na "nowy" sposób myślenia,
2/ zwiększenie mobilności zawodowej poprzez nabycie nowych umiejętności, podwyższenie  
    kwalifikacji zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
3/ rozwój samorealizacji społecznej,
4/ zintegrowanie mieszkańców poprzez udział we wspólnych zajęciach aktywizujących,  
    kulturalnych, społecznych, itd.,
5/ zminimalizowanie dysfunkcji w rodzinie poprzez prawidłowe funkcjonowanie oraz poprawę 
    relacji członków rodziny,
6/ poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych,
7/ nabycie wiedzy w zakresie stosowania używek i środków psychoaktywnych oraz zwiększenie 
    świadomości w zakresie zagrożeń wynikających z ich stosowania,
8/ zmniejszenie roszczeń wobec Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu poprzez
    uniezależnienie się od pomocy dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom.


  5.Grupa docelowa – odbiorcy programu

                                                          
Program aktywności lokalnej będzie skierowany do:
1/ mieszkańców Gminy Elbląg, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
2/ osób skupionych wokół konkretnego środowiska, społeczności;
3/  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
4/  osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi,
5/ osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej,
6/ osób bezdomnych,
7/ osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
8/ osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi
    leczenia lub będących po jego zakończeniu,
9/ osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotyczących rodziny w
    kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełnej lub wielodzietnej,
10/ osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i
     socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
     intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz
     schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub
     młodzieżowe ośrodki wychowawcze (zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej),
     uchodźców, cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany oraz cudzoziemców  
     posiadających zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas
     oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objętych ochroną  
     uzupełniającą, mający trudności z integracją zawodową i społeczną,
11/ młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych
      wykluczeniem społecznym (w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, rodzinach
      zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych),
12/ osób traktowanych jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.

 

  6. Działania

                                                                
W ramach Programu Aktywizacji Lokalnej podejmowane mogą być następujące działania:

1/ organizowanie treningów kompetencji, umiejętności społecznych i zawodowych,
2/ poradnictwo i wsparcie psychologiczne, terapeutyczne (indywidualne, grupowe),
3/ umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji (w tym porady prawne),
4/ kursy i szkolenia zawodowe,
5/ prace społecznie użyteczne,
6/ zajęcia edukacyjne, kulturalne, rozrywkowe,
7/ inicjowanie  i funkcjonowanie grup samopomocowych,
8/ profilaktyka i promocja zdrowia,
9/ aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i środowiskowych
    problemów społecznych,
10/ spotkania, debaty społeczne,
11/ badanie potrzeb i problemów mieszkańców Gminy Elbląg,
12/ inne, wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.


 7. Zakładane rezultaty
                                                                                                                                                 

Program Aktywizacji Lokalnej zakłada osiągnięcie następujących rezultatów.
1/ wzrost kompetencji i aktywności mieszkańców Gminy Elbląg,
2/ wzrost motywacji i aspiracji życiowych,
3/ zwiększenie aktywności na rynku pracy,
4/ zdobycie nowych umiejętności, uprawnień,
5/ zintegrowanie społeczności lokalnych i grup społecznych,
6/ wzrost poczucia tożsamości i przynależności społecznej mieszkańców Gminy Elbląg oraz
    współodpowiedzialności za procesy zachodzące w ramach danej społeczności,
7/ uświadomienie ludziom zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, alkoholu, 
    itp.,
8/ wzmocnienie własnej osobowości poprzez poznanie własnej sfery uczuciowej,
9/ poznanie form radzenia sobie z własnymi problemami,
10/ wzrost usamodzielnienia świadczeniobiorców pomocy społecznej poprzez wprowadzenie
nowej roli pracy socjalnej, charakteryzującej się przede wszystkim organizacją społeczności lokalnych i ich aktywizacją,
11/ wzrost kompetencji i pozytywnego odbioru społecznego Gminnego Ośrodka Pomocy
      Społecznej w Elblągu.


   8.  Miejsce i okres realizacji

    Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany w latach 2009 – 2013 na terenie Gminy Elbląg. Na każdy rok kalendarzowy będzie sporządzany w postaci załącznika „Opis planowanych działań”, który będzie stanowił integralną część niniejszego dokumentu.

 

 9.   Źródła finansowania programu

 Do podstawowych źródeł finansowania działań podejmowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej należy zaliczyć:
1/ środki unijne – Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
2/ środki własne Gminy Elbląg,
3/ ewentualne środki pozyskane od sponsorów.


 10.  Zasady monitorowania i ewaluacji programu
                                
                                                                           §  20
 Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów poszczególnych działań Programu Aktywności Lokalnej na rzecz konkretnych grup społecznych. Celem będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawią się podczas realizacji działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między założeniami a rezultatami na bieżąco będą dokonywane zmiany w przyjętych założeniach lub metodach.

                                                                              §  21
 
Dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów i ograniczenia punktów kryzysowych do minimum, przez cały czas prowadzony będzie monitoring. Zostaną przeprowadzone 2 ankiety, które zostaną poddane analizie w zakresie zamierzonych do osiągnięcia celów (początkowa i końcowa subiektywna ocena uczestników). Na etapie rekrutacji zabezpieczeniem będzie utworzenie listy rezerwowej osób, które mogłyby zająć miejsce uczestników rezygnujących z udziału w programie z przyczyn losowych. W trakcie realizacji zabezpieczeniem będzie analiza postępów grupy docelowej i cykliczne spotkania zespołu zarządzającego. W sprawozdaniach rocznych będzie dokonana ocena zrealizowanych przedsięwzięć oraz osiągniętych rezultatów.

 

                                                                                                 
Programu Aktywności Lokalnej Gminy Elbląg na lata 2009 – 2013.

 

OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA 2009 ROK

Program Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo na 2009 rok


1. Cele  główny
Zwiększenie aktywności społecznej 9 mieszkańców wsi Batorowo.
Celem działań jest zmotywowanie osób do pracy nad sferą psychiczną i osobowościową. Wsparcie będzie zalążkiem drogi do zmiany sytuacji osobistej i rodzinnej. Umocnienie pozycji psychicznej sprawi, że osoby będą czuły się pewniej, łatwiej będzie im zrozumieć i pokonywać trudną rodzinną sytuację. Ponadto pewność siebie i wzmocnienie osobowości sprzyja własnemu rozwojowi, chęci zmiany swojej sytuacji w sferze społecznej czy zawodowej.

2. Cele szczegółowe
a) zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły mieszkańców wsi 
    Batorowo,
b) zwiększenie zdolności komunikacyjnych mieszkańców wsi Batorowo,
c) pobudzanie aktywności społecznej wśród mieszkańców wsi Batorowo,
d) przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniu,
e) pomoc mieszkańcom w rozwijaniu zainteresowań własnym rozwojem, edukacją,
    podnoszeniem kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych,
f)  pobudzenie aktywności na rzecz społeczności lokalnej przedsiębiorców działających we
    wsi Batorowo,
g) zwiększenie estetyki wsi Batorowo.

3. Uzasadnienie realizacji
Programem Aktynowości Lokalnej zostanie objęta wieś popegeerowska Batorowo licząca 209 mieszkańców, w tym 27 rodzin (92 osoby) korzystających z pomocy społecznej. W miejscowości tej panuje marazm, brak jakiejkolwiek aktywizacji, integracji, czy też infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej. Wśród mieszkańców panuje apatia i bierność zawodowa oraz występuje problem alkoholowy. Zakładamy, iż w programie weźmie udział 9 osób korzystających z pomocy społecznej.

4. Uczestnicy programu
Programem aktywności lokalnej zostanie objętych 9 mieszkańców wsi Batorowo, którzy  długotrwale korzystają z pomocy społecznej, nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej w szczególności osoby długotrwale bezrobotne oraz ich otoczenie zagrożone wykluczeniem społecznym.

5. Realizatorzy i partnerzy programu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu,
- Urząd Gminy w Elblągu,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Elblągu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu,
- Sołectwo Nowe Batorowo,
- sponsorzy – prywatni przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi Batorowo: Pan Ron VAN  
  MIUJEN oraz Pan Witold JAŹWIEC.


6. Termin realizacji
Programu Aktywności Lokalnej będzie realizowany od dnia 1 marca 2009 roku do 30 listopada 2009 roku.

7. Miejsce realizacji oraz ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów
Program Aktywności Lokalnej realizowany będzie na terenie wsi Batorowo, w tym w pomieszczeniu należącym do prywatnego przedsiębiorcy ze wsi Batorowo Pana Rona VAN MIUJEN. Na potrzeby spotkań z uczestnikami programu w celu przeprowadzania warsztatów ze specjalistami Pan Ron VAN MIUJEN nieodpłatnie użyczył pomieszczenie – świetlicę.
   Planuje się, że Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo będzie realizowany w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2009 roku. Za prawidłową realizację programu odpowiedzialni będą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu:
- bezpośrednio Pan Jerzy JARZYŁO - specjalista pracy socjalnej, lider programu, pracownik
  socjalny mający w swoim rejonie działania wieś Batorowo,
- pośrednio Pani Gabriela Laskowska – specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny
  zajmujący się upowszechnianiem instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu
  systemowego „Od bierności do aktywności” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
  Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji
  społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1
  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej,
- finansowo Pani Beata GURTATOWSKA - główna księgowa.

8. Szczegółowy opis planowanych działań
W ramach Programu Aktywności Lokalnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną zastosowane następujące działania:

8.1. instrument aktywnej integracji - aktywizacji zawodowej poprzez uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej:
Grupa 9 uczestników wraz z chętnymi osobami z otoczenia będzie miała 2 razy w miesiącu specjalistyczne 2 – 3 godzinne warsztaty zgodnie z opracowanym szczegółowym planem pracy (tematy spotkań), np. z zakresu psychologii, prawa, uzależnień, doradztwa zawodowego oraz pomocy społecznej.  Podczas tych spotkań uczestnikom zostanie zapewniony catering. W ramach Klubu Integracji Społecznej uczestnikom zostanie złożona propozycja warsztatów wyjazdowych, w tym studyjnych (np. przedsiębiorstwo agroturystyczne, spółdzielnia socjalna). Zaplanowano 3 warsztaty wyjazdowe, ale ostateczna liczba uzależniona jest od możliwości finansowych i zastosowania Prawa zamówień publicznych.
Podczas stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów Klubu Integracji Społecznej z uczestnikami programu będą odbywały się zajęcia, mające formę:
a) cyklu spotkań edukacyjno–rozwojowych, dotyczących funkcjonowania w rożnych sferach życia człowieka. Spotkania polegać będą na uczeniu wyrażania uczuć i emocji; uczeniu jak zastosować zdobyte informacje i umiejętności w różnych sytuacjach; okazywaniu zrozumienia; odkrywaniu motywów działań; efektywnym wykorzystaniu doświadczenia; ustalaniu własnych norm i modeli; zwiększeniu umiejętności adaptacyjnych;
b) pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych kłopotów związanych z prawem: udzielenie pomocy w wypełnieniu wszelkich prawnych formalnościach w zależności od indywidualnych sytuacji (pisanie podań, wypełnianie wszelkich druków); informowanie o wszelkich przepisach prawnych mówiących o prawach jak i obowiązkach;
c) indywidualnych rozmów i porady w kryzysogennych sytuacjach często będących barierą w aktywnym funkcjonowaniu w codziennym życiu: zapobieganie i przeciwdziałanie poczuciu rezygnacji, zniechęcenia, apatii i braku nadziei jako postawy wobec sytuacji bezrobocia; budowanie wysokiej samooceny, poczucia własnej wartości społecznej;
d) edukacji personalnej i zawodowej: nauka nowych zachowań na rynku pracy; nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy; nabycie umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisania pism urzędowych i podań; zapoznanie z podstawami prawa pracy; odkrywanie zainteresowań; nauka autoprezentacji i symulowane rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą; opanowanie podstawowych technik negocjacji i mediacji;
e) treningu kompetencji i umiejętności społecznych: nabycie i wyćwiczenie zdolności, które pozwolą na nawiązywanie trwałych i pozytywnych relacji interpersonalnych; nauczenie się przez uczestników  metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem i agresja, zachowań asertywnych oraz rozpoznawania własnego potencjału;
f) animacji społeczno-kulturalnej: spotkania rekreacyjno-sportowe, wyjście do kina, teatru (ilość uzależniona od możliwości finansowych).;

8.2. środowiskowa praca socjalna:
Lider Programu Aktywności Lokalnej z racji bezpośredniej odpowiedzialności za realizację działań będzie w stałym kontakcie z uczestnikami. Praca socjalna będzie polegała na:
- zawarciu i realizacji kontraktów socjalnych z uczestnikami programu,
- rozmowach z osobami i rodzinami objętymi programem,
- udzielaniu porad,
- regularnym i stałym kontakcie,
- informowaniu na temat możliwości uzyskania pomocy w konkretnych problemach,
- informowanie o poradniach  i instytucjach w zależności od sytuacji  i problemu,
- organizowaniu zajęć i ustalaniu harmonogramu działań w ramach programu.;

8.3. prace społecznie użyteczne:
Przez okres 8 miesięcy 9 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie (nie więcej niż 10 godzin tygodniowo) uczestniczących w programie zostanie skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użytecznie będą wykonywane we wsi Batorowo. Uczestnicy zostaną poddani działaniom aktywizacyjnym i integracyjnym poprzez realizację oddolnej inicjatywy - utworzenie plenerowego miejsca do integracji, spotkań, organizowania rekreacyjnych i kulturalnych wydarzeń lokalnych. W ramach prac społecznie użytecznych zostanie zaaranżowany teren boiska, który stanie się namiastką "sezonowego ośrodka kultury". Uczestnikom zostanie zapewniony odpowiedni sprzęt i materiały.;

8.4. działania o charakterze środowiskowym:
W ramach Programu Aktywności Lokalnej we wrześniu 2009 roku jako działanie o charakterze środowiskowym zostanie zorganizowany Piknik Rodzinny dla wszystkich mieszkańców Batorowa na nowo zaaranżowanym przez uczestników boisku.

 

 

9. Koszt udziału w programie
  Koszt udziału 1 osoby w Programie Aktywności Lokalnej na rok 2009 w ramach dofinansowania z EFS PO KL wynosi 1 300,00 zł.. Łącznie w 2009 roku na działania upowszechniania instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo dla 9 osób przeznaczona jest kwota  29 700,00 zł., w tym:
- 11 700,00 zł. - dofinansowanie EFS PO KL,
- 18 000,00 zł. - wkład własny Gminy Elbląg (prace społecznie użyteczne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opisu planowanych działań na 2009 rok

 

Harmonogram realizacji Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo na 2009 rok

 

Termin realizacji programu: 8 miesięcy od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2009 roku

Lp. Działanie M i e s i ą c e Realizator
  03 04 05 06 07 08 09 10 
1. Klub Integracji Społecznej         GOPS Elbląg
2. Środowiskowa praca socjalna         GOPS Elbląg
3.  Prace społecznie użyteczne         UG ElblągGOPS ElblągPUP ElblągSołectwo Nowe Batorowo
4.  Działania o charakterze środowiskowym         UG ElblągGOPS ElblągSołectwo Nowe Batorowo

 

 

 

Opisu planowanych działań na 2009 rok


Szczegółowy budżet Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo na 2009 rok

 

I. Budżet Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo na 2009 rok finansowany w ramach środków EFS PO KL.

Lp. Rodzaj kosztów j.m. Ilość Cena jednostki (w zł.) Razem
1. Działalność Klubu Integracji Społecznej: osoba 9 1 236,70(w zaokrągleniu) 11 130,00
1.1 Wynagrodzenie psychologa godz. 6 70,00 420,00
1.2 Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i przemocy godz. 3 70,00 210,00
1.3 Wynagrodzenie doradcy zawodowego godz. 6 70,00 420,00
1.4 Wynagrodzenie prawnika godz. 3 70,00 210,00
1.5 Koszt cateringu dla 9 uczestników Klubu Integracji Społecznej spotkanie 12 50,00 600,00
1.6 Warsztaty wyjazdowe osoba 9 1 000,00 9 000,00
1.7 Animacja społeczno-kulturalna(np. kino, teatr) osoba 9 30,00 270,00
2. Prace społecznie użyteczne osoba 9 15,00 135,00
2.1 Zakup sadzonek do aranżacji terenu wokół boiska sztuka 9 15,00 135,00
3. Działania o charakterze środowiskowym - Piknik Rodzinny komplet 1 435,00 435,00
3.1 Koszt zorganizowania poczęstunku dla uczestników Pikniku – mieszkańców Batorowa komplet 1 435,00 435,00
 Ogółem koszt realizacji Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo na 2009 rok osoba 9 1 300,00 11 700,00

 

 

II. Budżet Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo na 2009 rok finansowany w ramach środków własnych.

Lp. Rodzaj kosztów j.m. Ilość Cena jednostki (w zł.) Razem
1. Prace społecznie użyteczne (9 osób x 250 PLN x 8 miesięcy) osoba 9 2 000,00 18 000,00

 

 Łącznie w 2009 roku na działania upowszechniania instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej we wsi Batorowo dla 9 osób przeznaczona jest kwota 
29 700,00 zł., w tym:
   - 11 700,00 zł. - dofinansowanie EFS PO KL,
   - 18 000,00 zł. - wkład własny Gminy Elbląg (prace społecznie użyteczne).