UWAGA !! Zmiana rejonów działania pracowników socjalnych
Wpisany przez Admin   
Wtorek, 13 Styczeń 2015 10:10

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu informuje iż nastąpiła zmiana rejonów działania pracowników socjalnych:

 
Zmiany - KARTA DUŻEJ RODZINY
Wpisany przez Małgorzata Lipa   
Piątek, 09 Styczeń 2015 09:47
Wiadomości
KARTA DUŻEJ RODZINY – zmiany od 01.01.2018
 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie
z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.
Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet - przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wyprodukowanie Kart, jak to ma miejsce
w przypadku Kart w formie tradycyjnej (plastikowych). Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, W którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty .
Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne  w przypadku, gdy cala rodzina korzysta
z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie - nie ma już konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Kart, wystarczy, ze jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób. Ponadto aplikacja umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej (mKDR) umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacja. Aplikacja mKDR jest cały czas udoskonalana, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie w niej nowej funkcjonalności - powiadomień dla posiadaczy Kart, dzięki którym dowiedzą się o nowych Partnerach Karty, czy ciekawych ofertach, Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest zatem bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiający rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługującym im zniżek.
Przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o przyznanie nowej Karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem lub o wydanie duplikatu Karty wnioskodawca powinien ubiegać się od razu o obie formy Karty, w szczególności,
że wnioskowanie od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty.
Opłaty zostaną pobierane w przypadku, gdy po 1.01.2018 członek rodziny wielodzietnej wystąpił
z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których Wniosek
o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek
o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do
31 grudnia 2019 r.
Wnioskowani o  Kartę elektroniczna nie jest trudne. Na stronach internetowych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-dużej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania
o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji i Publicznej
pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-zdziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-dużej-rodziny-Iub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcje wypełnienia
załącznika wniosku ZKDR-04 informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę
elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.
Istnieje możliwość złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wypełnienie wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu, niż w formie tradycyjnej, w szczególności, gdy wniosek dotyczy jedynie domówienia Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty tradycyjnie. Dla takich osób uruchomiony został uproszczony tryb składania wniosku. Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU EMp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
 
 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU ZMIANY
W KARCIE DUŻEJ RODZINY (NOWE DRUKI)

W związku wprowadzeniem ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z dn.23.12.2014, poz.1863); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z dn.30.12.2014) i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r.  uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dn. 30.12.2014 poz. 1956) wnioskodawca do wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga: Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, 4 i 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:
1) wypełniony wniosek;
2) dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.


Załączniki do pobrania:
  • oświadczenie osoby uczącej się, która ukończyła 18 rok życia   - POBIERZ
  • oświadczenie osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - POBIERZ
 
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Wpisany przez Z. Pawłowski   
Wtorek, 21 Październik 2014 10:24

Informacja o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonychprzestępstwem i członków ich rodzin

 

 
ZOSTAŃ PARTNEREM „OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY”
Wpisany przez Małgorzata Lipa   
Wtorek, 09 Wrzesień 2014 13:03
Wiadomości
Uprzejmie informuję, że na terenie Gminy Elbląg realizowany jest  rządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych  „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”, zmierzający do poprawy warunków życiowych rodzin. 

Biorąc pod uwagę zawarte Porozumienie pomiędzy Ministrem Pracy i  Polityki Społecznej 
i  Wojewodą Warmińsko-Mazurski informujemy o możliwości przystąpienia do  programu partnerów, którzy będą podejmować działania na  rzecz rodzin wielodzietnych, w  szczególności poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych uprawnień, w  tym wprowadzenie zniżek 
w  opłatach za oferowane przez nich towary lub świadczone usługi. 
Przystąpienie do  Programu podmiotów o zasięgu lokalnym będzie następowało na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
Przystąpienie do  Programu i uczestnictwo odbywa się na koszt i  w ramach środków własnych Partnera.
Informując o powyższym, zapraszamy Państwa do współpracy, wierząc jednocześnie, że udział w rządowym programie „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” zwiększy grono Państwa klientów, wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców i wzbudzi ich zaufanie oraz zainteresowanie mediów. 
Szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszenia dla firm znajdują się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl  /  w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA   
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 7