Bezpłatna terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci
Wpisany przez Admin   
Poniedziałek, 07 Listopad 2016 09:52

Bezpłatna terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z deficytami rozwojowymi od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) jest to bezpłatna terapia przeznaczona dla dzieci od urodzenia, nie później niż do rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej (czyli w przypadku dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny nawet do 10 roku życia). Jest to pomoc przeznaczona dla dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi (między innymi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, opóźnionym rozwojem mowy, trudnościami społecznymi, również dla dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności z powodów zdrowotnych i towarzyszących im objawów).


Indywidualna terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (może to być terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej, rehabilitacja- w zależności od potrzeb dziecka)  ma na celu stymulowanie i rozwój dziecka, ale również zmniejszanie deficytów rozwojowych, wsparcie dla rodziców i zapobieganie ewentualnym przyszłym niepowodzeniom dziecka w szkole.

Terapia jest finansowana z budżetu  miasta lub powiatu i jest prowadzona przez ośrodki, które posiadają uprawnienia do realizowania WWRD.

Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte tylko dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię tą wydają publiczne lub niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Poradnia CTS wykonuje takie badania i jeśli zachodzi potrzeba wspomagania dziecka wydaje bezpłatnie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i obejmuje dziecko stosowną terapią.

Jeśli dziecko zostanie objęte terapią WWRD Poradnia ma obowiązek udzielić dziecku terapii w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie (zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju).4 kroki  jak objąć dziecko bezpłatną terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w CTS Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Elblągu

 


Krok  1

Dziecko musi być w wieku od 0 do chwili podjęcia nauki w szkole, nie później jednak niż do 10 roku życia (w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny).

Krok 2
- Należy posiadać niezbędne dokumenty- opinię z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- W przypadku, gdy dziecko nie posiada opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a rodziców niepokoi rozwój ich dziecka należy złożyć wniosek do poradni o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jeśli są wskazania poradnia wydaje stosowną opinię i od tej pory można objąć dziecko bezpłatną terapia WWRD (tel. do Poradni CTS, która wydaje opinię o potrzebie WWRD 55 236-66-03 lub 519-300-408).
- Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie  posiadanego orzeczenia.

Krok 3
Po uzyskaniu opinii należy złożyć do poradni Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do terapii wczesnego wspomagania rozwoju. Wnioski należy składać do sekretariatu Poradni: Elbląg, ul. Krótka 5.

Krok 4
Należy poczekać maksymalnie 30 dni  na rozpatrzenie wniosku przez Komisję Opiniującą (o decyzji Komisji rodzice/opiekunowie są informowani telefonicznie).

 

Więcej informacji można uzyskać : codziennie w godzinach 10:00-15:00
Elbląg, ul. Krótka 5,

www.poradnia-cts.pl
tel. (55) 236-66-03, 519-300-408