Pomoc Społeczna
podstawowe informacje dotyczące uzyskania świadczeń z pomocy społecznej
Wpisany przez GOPS   
Piątek, 07 Sierpień 2015 10:21
Wiadomości

Komu przysługują świadczenia z ustawy o pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, tj. obecnie 542zł oraz osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, tj. obecnie 456zł, przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z dysfunkcji:
· ubóstwa,
· sieroctwa,
· bezdomności,
· bezrobocia,
· niepełnosprawności,
· długotrwałej lub ciężkiej choroby;
· przemocy w rodzinie,
· potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
· potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
· bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
· trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
· braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
· alkoholizmu lub narkomanii,
· zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
· klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Każdy, niezależnie od dochodu, ma prawo skorzystać z pomocy w formie niepieniężnej.

 Gdzie udać sie po pomoc?

Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków - zgłoś się do pracownika socjalnego Twojego rejonu i:

 

  • złóż wniosek osobiście, 
  • może to zrobić Twój przedstawiciel ustawowy albo inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.
  • bądź poprostu napisz podanie odręcznie i prześlij je  za pośrednictwem poczty na adres naszego Ośrodka ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Browarna 85)  lub mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )    

 

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.                                                                                                                                                        

O co bedzie pytał pracownik socjalny?

W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej i rodzinnej zwróci się o złożenie oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym.

Dochód rodziny:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiącu, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodów nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego wskazującą, że jesteś/jesteście w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.


Do czego zobowiązani są klienci pomocy społecznej?

Świadczenia z pomocy społecznej to nie tylko prawa – to również obowiązki, dlatego też:

  • osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej,
  • brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, czy też wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  • osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń
  • w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.