Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Program "Rodzina 500+"
Wpisany przez Donata Wrońska   
Wtorek, 08 Marzec 2016 10:04

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

 

 
Zmiana krytetium dochodowego w pomocy społecznej od 01-10-2015r.
Wpisany przez Admin   
Czwartek, 30 Lipiec 2015 09:19
Warszawa, dnia 29 lipca 2015 r.
Poz. 1058
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 
Zmiany - KARTA DUŻEJ RODZINY
Wpisany przez Małgorzata Lipa   
Piątek, 09 Styczeń 2015 09:47
Wiadomości
KARTA DUŻEJ RODZINY – zmiany od 01.01.2018
 
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie
z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.
Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet - przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wyprodukowanie Kart, jak to ma miejsce
w przypadku Kart w formie tradycyjnej (plastikowych). Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, W którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty .
Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne  w przypadku, gdy cala rodzina korzysta
z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie - nie ma już konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Kart, wystarczy, ze jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób. Ponadto aplikacja umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej (mKDR) umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacja. Aplikacja mKDR jest cały czas udoskonalana, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie w niej nowej funkcjonalności - powiadomień dla posiadaczy Kart, dzięki którym dowiedzą się o nowych Partnerach Karty, czy ciekawych ofertach, Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest zatem bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiający rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługującym im zniżek.
Przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o przyznanie nowej Karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem lub o wydanie duplikatu Karty wnioskodawca powinien ubiegać się od razu o obie formy Karty, w szczególności,
że wnioskowanie od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty.
Opłaty zostaną pobierane w przypadku, gdy po 1.01.2018 członek rodziny wielodzietnej wystąpił
z wnioskiem o wydanie karty w formie tradycyjnej i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną lub w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek udostępniona już została karta elektroniczna i następnie (po odstępie czasowym) członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.
Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których Wniosek
o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek
o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej do
31 grudnia 2019 r.
Wnioskowani o  Kartę elektroniczna nie jest trudne. Na stronach internetowych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-dużej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania
o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji i Publicznej
pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-zdziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-dużej-rodziny-Iub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcje wypełnienia
załącznika wniosku ZKDR-04 informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę
elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.
Istnieje możliwość złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wypełnienie wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu, niż w formie tradycyjnej, w szczególności, gdy wniosek dotyczy jedynie domówienia Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty tradycyjnie. Dla takich osób uruchomiony został uproszczony tryb składania wniosku. Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU EMp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
 
 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU ZMIANY
W KARCIE DUŻEJ RODZINY (NOWE DRUKI)

W związku wprowadzeniem ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z dn.23.12.2014, poz.1863); Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z dn.30.12.2014) i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r.  uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dn. 30.12.2014 poz. 1956) wnioskodawca do wypełnionego wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny okazuje oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga: Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, 4 i 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:
1) wypełniony wniosek;
2) dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.


Załączniki do pobrania:
  • oświadczenie osoby uczącej się, która ukończyła 18 rok życia   - POBIERZ
  • oświadczenie osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - POBIERZ
 
UWAGA !! Zmiana rejonów działania pracowników socjalnych
Wpisany przez Admin   
Wtorek, 13 Styczeń 2015 10:10

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu informuje iż nastąpiła zmiana rejonów działania pracowników socjalnych:

 
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Wpisany przez Z. Pawłowski   
Wtorek, 21 Październik 2014 10:24

Informacja o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonychprzestępstwem i członków ich rodzin

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 5