Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

  1. Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
  2. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
  3. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. :  ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA
  4. W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
  5. Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W sytuacji utraty dochodu, prawo do świadczenia z funduszu ustala się na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu, prawo do świadczeń z funduszu ustala się na podstawie dochodu rodziny lub osoby uprawnionej, powiększonego o uzyskany dochód.

Uwaga : jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z FA (co do zasady wynosi ona tyle co zasądzone alimenty, ale nie więcej niż 500 zł), to wtedy jego wysokość będzie ustalana jako różnica między pełną kwotą świadczenia a kwotą przekroczenia progu. W sytuacji, gdy wyliczona w ten sposób kwota będzie wynosić mniej niż 100 zł, wsparcie nie będzie w ogóle przyznawane.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500,00 zł miesięcznie na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia.

 

Złożenie wniosku:

  • w sierpniu - wypłata świadczeń do dnia 31 października 2020 r.
  • we wrześniu - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
  • w październiku - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.

UWAGA! Złożenie wniosku w listopadzie (lub miesiącach kolejnych) oznacza wypłatę świadczeń od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

  • w listopadzie - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.
  • w grudniu / styczniu 2021 r. - wypłata świadczeń najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 r.

 

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z FA zamieszkała na terenie gminy Elblągi powinna złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu

GOPS Elbląg udostępnia formularze wniosków i inne niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia zaświadczenia i oświadcze

 Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  zostaje wszczęte wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź przez osobę przez nich upoważnioną- pełnomocnika.

Postępowanie zostaje wszczęte z dniem złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia a kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku i kompletu dokumentów.

W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu- jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny