Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne to świadczenie o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego ustalona jest w uchwalonym przez daną Gminę regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. W przypadku naszej gminy jest to uchwała Rady Gminy Elbląg nr IX/54/2011 z dnia 22 września 2011 roku.

Zgodnie z tym regulaminem

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  i nie może przekraczać   miesięcznie 200 %  tej kwoty. ( kwota ta wynosi 124.00 zł a 80 % tej kwoty to 99,20 zł i taka wysokośc stypendium szkolnego obecnie obowiązuje

Terminy realizacji stypendium szkolnego są zależne od terminu otrzymania środków na ten cel z budżetu państwa, nie później jednak niż :

 1. do 20 grudnia danego roku szkolnego za okres od 01 września do 31 grudnia,
 2. do 20 lipca danego roku  szkolnego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca.

Jednak warto wiedzieć, że wysokość stypendium szkolnego zależna jest od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności wymienionych w art. 90d ust.8 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457). Stypendium może być wypłacone przez okres od miesiąca do 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Według ustawy o systemie oświaty stypendium to może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm lub narkomania
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – ale tylko do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – ale tylko do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Jaki dochód uprawnia do otrzymania stypendium szkolnego?

Ponieważ stypendium to jest świadczeniem o charakterze socjalnym, uczeń starający się o nie musi spełniać określone kryterium dochodu. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 600,00 zł netto.

Wysokość tej kwoty wylicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.).  Jednak warto wiedzieć, że do dochodu nie wliczamy „500+”.

W jakiej formie można otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium możne przyjąć formę:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

  KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Podręczniki, zeszyty.

2. Słowniki, encyklopedie, atlasy (w tym również multimedialne), tablice matematyczne, lektury szkolne.

3. Tornister, plecak szkolny, torba sportowa (w przypadku uczestnictwa w dodatkowych zajęciach

sportowych).

4. Strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego:

 obuwie sportowe, obuwie lekkie typu tenisówki, halówki, trampki,

 odzież sportowa typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, dres sportowy.

5. Przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji.

6. Przybory szkolne, artykuły szkolne (np. piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier

kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole,

papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne,

plastelina, modelina, itp.).

7. Okulary korekcyjne (wraz z fakturą należy dostarczyć zaświadczenie/receptę lekarza okulisty

potwierdzające konieczność noszenia okularów).

8. Tusze do drukarek, tonery.

9. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy

edukacyjne.

10. Komputer/laptop, oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy), peryferia komputerowe

(drukarka, skaner, monitor, mysz, klawiatura).

11. „Mundurek szkolny”, strój galowy wymagany obligatoryjnie przez szkołę.

12. Sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie

ucznia na zajęcia).

13. Sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, łyżwy, kimono, itp.).

14. Basen (opłata za uczestnictwo w szkółkach pływackich, strój kąpielowy, klapki, itp.).

15. Zajęcia pozalekcyjne (opłata za dodatkową naukę języka obcego, korepetycje, itp.).

16. Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na

zieloną szkołę, wycieczki szkolne, obozy sportowe, itp.

17. Biurko szkolne, krzesło do biurka

18. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem

zamieszkania (np. zakwaterowanie w bursie/internacie, przejazd środkami komunikacji publicznej

z i do szkoły, itp.).

19. Czesne za naukę w szkole.

20. Inne nie wymienione w punktach 1 – 19, niezbędne w procesie edukacji ucznia.

FAKTURY, BĄDŹ RACHUNKI IMIENNE MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE NA RODZICA (WNIOSKODAWCĘ)

ZE WSKAZANIEM IMIENIA I NAZWISKA UCZNIA UPRAWNIONEGO DO STYPENDIUM.

Każda faktura lub rachunek wystawione winny być tylko na  jednego ucznia !!!

 Istotne jest także,by obuwie lub strój sportowy, posiadały w treści pozycji adnotację „sportowe/y”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub nie posiada identyfikatora,upoważniony sprzedawca może potwierdzić fakt zakupu art. sportowego na odwrocie rachunku wraz z pieczątką sklepu, pieczątką imienną (jeżeli posiada) i czytelnym podpisem sprzedawcy.

W każdym roku szkolnym refundowane są koszty zakupu:

1. Abonamentu Internetowego – opłaty za okres od września do czerwca.

2. Podręczników i pozostałych artykułów szkolnych określonych w wykazie wydatków

kwalifikowanych – zakupionych od sierpnia do czerwca.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety,

bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny