Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO w GOPS Elbląg

Ochrona danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego “Rozporządzeniem”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu informuje, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, z siedzibą w Elblągu , 82-300 Elbląg , ul. Browarna 85 , tel. 55 237 10 65 , adres e-mail: sekretariat@gops.gminaelblag.pl
 2. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu  wyznaczył na  Inspektora Ochrony Danych - Arkadiusza Bujalskiego. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  1.  ido@gops.gminaelblag.pl.
  2. adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu , ul. Browarna 85 , 82-300 Elbląg
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w celu realizacji czynności urzędowych tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez GOPS Elbląg.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu nie są udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, że mogą być one udostępnianie podmiotom trzecim:
  1. w celu realizacji obowiązków ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu , a wynikających z odrębnych przepisów prawa;
  2. o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - zaangażowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu  dostawcom usług IT oraz z zakresu doradztwa prawnego;
  3. o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. I. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. II. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. III. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. IV. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. V. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. Prawa te ograniczone mogą być w indywidualnych sytuacjach, szczegółowymi przepisami prawa, w tym przepisami o archiwizacji dokumentów.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tym samym nie będą one profilowane w sposób automatyczny.
 12. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych procesów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać, w granicach przewidzianych przepisami prawa, na odpowiednich stanowiskach obsługi.

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Administratora ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

-ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;

-ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”;

-ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

– ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

– ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

– ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

w związku z art.6 ust. 1 lit. c) oraz art.9 ust.2 lit. b) i art.10  ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4-5 powyżej. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny