Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA)

funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwalany corocznie przez Radę Gminy " Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii”.

Komisję powołuje za pośrednictwem zarządzenia wójt.

Komisja jest organem samorządu terytorialnego, ale w przeciwieństwie do większości organów gminy nie jest wyposażona w jednostkę organizacyjną, która gwarantuje jej m.in. biuro i obsługę administracyjno-prawną.  Zwyczajowo  komisja funkcjonuje przy organie, który jest dysponentem środków funduszu alkoholowego i wdraża gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zazwyczaj są to ośrodki pomocy społecznej .

 Artykuł  41. 1.  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 07.Nr 70, poz.473 z późn. zm.) mówi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Zadania GKRPA
1.    Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
2.    Prowadzi kontrole przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
3.    Podejmuje czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w ramach, których osoby nadużywające alkoholu kieruje się na badania psychologiczne i psychiatryczne przez biegłych sądowych, motywuje do podjęcia leczenia, kieruje do sądu celem zobowiązania do leczenia odwykowego.
4.    Prowadzi rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu w Punkcie Konsultacyjnym w Gminie Elbląg  (siedziba GOPS Elbląg ), w terminach wczesniej uzgodnionych.
5.    W przypadku podejrzenia, że osoba nadużywająca alkoholu stosuje przemoc - wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”.
6.    Komisja dokumentuje wszystkie odbyte rozmowy z osobami uzależnionymi
i członkami ich rodzin, prowadzi pełny rejestr osób wobec, których wszczęto postępowanie.
7.    Przyjmuje pisemne wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem z alkoholem. Wnioski nie mogą być anonimowe.
8.    Promuje trzeźwy styl życia wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Procedury

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Elblągu przyjmuje wnioski o podjęcie interwencji przewidzianej prawem wobec osób nadużywających alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Elbląg.
2. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy komisji lub o adresach i telefonach poradni: informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.
3. Pisemny wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja (np. GOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja). Również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
4. Komisja zaprasza osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu,  do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym.

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny