Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Już od 1 stycznia 2024 ponownie można składać wnioski o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 29.12.2023

 

UWAGA : GOPS ELBLĄG OBSŁUGUJE WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW  WIEJSKIEJ GMINY ELBLĄG . Mieszkańcy miasta Elbląg winni składać wnioski o dodatek osłonowy do  Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o  zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła ( Dz.U.poz. 2760 ) od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych                                                                                                                                                                                                                          Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.                                                                                                                

Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest  spełnienie kryterium dochodowego oraz złożenie urzędowego wniosku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.     ( edytowalny wniosek do pobrania poniżej )                                                                                                                                                                          W imieniu Gminy Elbląg wnioski rozpatrywać będzie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- tel. kontaktowy  55 237 10 65 w 43                                                                                   

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć albo  bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, albo  na piśmie  ( na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, 82-300 Elbląg , ul. Browarna 85 ) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344 ) . W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej  ( na adres : sekretariat@gops.gminaelblag.pl) wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.                                                                                                                                                                                                                                                  W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.  .  

Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r. po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.                                                                                                                            

Dodatek osłonowy przysługuje:                                                                                                                                                                                                                     1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto                                    2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.             Dochód ustala się z roku 2022 przy czym  nie uwzględnia się do niego m.in.  trzynastej i czternastej emerytury, zasiłku rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego a także świadczeń wychowawczych    ( 500 + ) i zasiłku stałego.

(wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:                                                                                               a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o: 

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,                                                                                                                                                                                                                                                     c) inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych)

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest wówczas pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.                     

Podwyższony dodatek osłonowy wynosi :

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Kwoty  dodatku osłonowego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 306

W poprzednim tygodniu: 379

W tym miesiącu: 739

W poprzednim miesiącu: 1553

Wszystkich: 90175